The G4UZN Historic QSL Collection

Subtitle

                                                                                        China Prewar

 

 

 

XU1U 1933

Canton

XU3FK 1935

Chefoo

XU4CV  1939

ex - XU9CV

 

 

 

 

XU4XA  1939

Chungking

XU5HR  1939

Kweichow

XU6AB  1937

Canton

 

 

XU6LN 1935

Canton

XU6ST 1939

XU6ST  1939

Chungking

 

 

XU7CK  1938

Foochow

 

XU8CM  1939

Shanghai

XU8DI 1938

British Forces in Shanghai

 

 

XU8IS  1937

Shanghai

XU8JR  1937

Shanghai

XU8MI  1939

Shanghai

 

 

XU8MY  1938

Shanghai

XU8WS  1940

Shanghai

XU8XQ  1937

Shanghai

 

 

XU8YS  1936

Y.M.C.A.  Hangchow

XU9CF  1935

Changsha

C9NR  1937

Jingsi  Manchuria